Oferta

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zgodnie z definicją zawartą w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póĽn. zm.), ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się w celu zapewnienia poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Sposób jej przeprowadzenia rzutuje na skuteczność funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W ramach świadczonych przez AS SERWIS usług oferujemy Państwu sporządzenie kompletnej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy występującym w Państwa zakładzie.