Oferta

Szkolenia z zakresu BHP, PPOZ

"Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie."

Szkolenia oferowane przez AS SERWIS kompleksowo wypełniają wymogi prawne dotyczące szkoleń pracowniczych, zarówno szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) jak i szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych.

Program instruktażu ogólnego, czyli szkolenia wstępnego obejmuje swym zakresem omówienie elementów prawa pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych w procesach pracy, wypadków oraz udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy dla wszystkich grup pracowniczych, tj. stanowiska:
  • robotnicze
  • administracyjno - biurowe
  • inżynieryjno - technicznych
  • pracodawców oraz osób kierujacych pracownikami
Szkolenia okresowe mają na celu zaktualizowanie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnia uczestnikom szkolenia:
  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • znajomość czynników mogących powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w trakcie pracy, oraz z odpowiednimi działaniami zaradczymi;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.